Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie COVID-19

Uczniowie i opiekunowie

 1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom zgodnie z wyznaczonymi dla danej klasy godzinami zajęć z uwzględnieniem harmonogramu przesunięć rozpoczynania i kończenia lekcji.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz taki, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. O objęciu kwarantanną ucznia i jego rodziny, rodzic natychmiast informuje telefonicznie dyrektora szkoły (tel.61 810 28 38). Rodzic odbiera dziecko, jeśli termometr bezdotykowy w czasie pomiaru w szkole wykaże temperaturę  37,5 C i więcej.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły.
 4. Uczniowie klas LO wchodzą wejściem A i poddawani są kontroli temperatury przez system do jego pomiaru. Z uwagi na konieczność unikania tłoku lekcje będą rozpoczynały się wg harmonogramu podanego danej klasie. Uczeń przychodzi do szkoły na określoną godzinę, nie może przebywać na korytarzu. Jeśli autobus przyjeżdża wcześniej, uczeń spędza czas w świetlicy. Uczniowie wychodzą po lekcjach wyjściem A.
Dzień tygodniaKlasaGodzina rozpoczęcia lekcjiGodzina wyjścia uczniów ze szkoły
Poniedziałek1 LA8.00 (s. 21)14.10 (s. 21)
2 LA8.00 (s. 25)15.05 (s. 25)
2 LB8.05 (s. 23)14.15 (s. 23)
2 LO8.05 (s. gim 1 i 2)14.15 (s. 8/24)
3 LO8.00 (s. 17)15.05 (s. kor/gim)
Wtorek1 LA8.00 (s. gim 1 i 2)15.00 (s. 49)
2 LA8.05 (s. 21)15.05 lub 15.55 (s. 24 rel)
2 LB8.05 (s. 25)15.05 lub 15.55 (s. 24 rel)
2 LO8.00 (s. 24)14.55 (s. 24)
3 LO8.00 (s. 20/45)14.15 (s. 24)
Środa1 LA8.10 (s. 25)15. 00  (s. 20/21)
2 LA7.10 (s. 24 rel) lub

8.00 (s. 20a/12)
15.05 (s. 49)
2 LB7.10 ( s.24 rel) lub

8.00 (s. 23)
15.05 (s. 25)
2 LO8.55 (s. 25)14.55 (s. gim. 1 i 2)
3 LO8.00 (s. 13/24)14.15 (s. kor/gim 1)
Czwartek1 LA8.55 (s. 8/20)15.00 (s.25)
2 LA8.00 (s. 15)14.15 ( s. 25)
2 LB8.05 (s. gim 1 i 2)14.15 (s. 13/23)
2 LO8.00 (s. 21/25)15.05 (s. 15/17)
3 LO8.00 (s. 20)15.05 (s. 13)
Piątek1 LA8.05 (s. 20)14.10 (s. 20/21)
2 LA8.00 (s. 21)15.05 (s. 17)
2 LB8.05 (s. 25)14.15 (s. 17)
2 LO8.00 ( s. 13/23)14.05 (s. 23)
3 LO8.00 (s. 24)14.15 (s. 13/25)

UWAGA:

Jeżeli  klasa rozpoczyna zajęcia z podziałem  np. językowym:

 • grupa, która nie ma lekcji przychodzi do szkoły na godzinę ustaloną w standardowym  planie;
 • grupa, która ma lekcje  przychodzi do szkoły zgodnie z wytycznymi  zawartymi w tabeli.

Jeżeli klasa kończy zajęcia z podziałem np. językowym to:

 • grupa, która nie ma lekcji opuszcza teren szkoły zgodnie z  godziną ustaloną w standardowym planie;
 • grupa, która ma lekcje opuszcza teren szkoły po zajęciach zgodnie z wytycznymi  zawartymi w tabeli.

Uczniowie z danej klasy, którzy będą uczęszczać na zajęcia religii kierują się wytycznymi znajdującymi się w tabeli. Pozostali przychodzą lub opuszczają szkołę zgodnie z godziną ustaloną w standardowym planie.

Uczniowie w szkole

 1. Uczniowie na korytarzach i na boisku w czasie przerw noszą maseczki.
 2. Uczniowie spędzają na boisku przerwy 10, 15 i 20 minutowe na boisku asfaltowym.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: odkażanie rąk przy wejściu do szkoły, częste mycie rąk – przed i po jedzeniu, skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie pozostawia ich w szafce, chyba że ma ją sam.
 5. Posiłki w stołówce uczniowie spożywają na zmiany o godz. 13.15, przy czym uczniowie będący w świetlicy korzystają ze stołówki o godzinie 11.55. W razie potrzeby zostaje uruchomiana sala 7a, która będzie służyć za stołówkę. Przed wejściem na stołówkę uczeń dezynfekuje ręce.
 6. Biblioteki A i B czynne są w ustalonych godzinach, które zostaną podane w dniu 1 września oraz wywieszone na drzwiach.
  • w bibliotece w czasie przerwy może przebywać jednocześnie maksymalnie 4 uczniów
  • nie ma wolnego dostępu do półek, książki podaje wyłącznie bibliotekarz
  • uczeń oddając książkę, wkłada do środka kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą i odkłada ją w miejsce wskazane przez bibliotekarza (karton z datą zwrotu)
  • bibliotekarz przyjmuje zwrócone pozycje do księgozbioru po dwóch dniach kwarantanny.

Nauczyciele

 1. Zaleca się pracę w przyłbicach i zachowanie 2 m odległości od uczniów. Na korytarzach i w czasie przerw nauczyciele muszą mieć założone maseczki/przyłbice.
 2. Opiekun sali przed 1.09 chowa do szaf lub usuwa do magazynu przedmioty, których nie da się skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. O ile to możliwe, należy korzystać z map internetowych, przybory geometryczne należy dezynfekować. W każdej sali  na biurku nauczyciela znajduje się płyn do dezynfekcji, opisany jako PD.  Nauczyciel dezynfekuje ręce uczniów, kiedy wchodzą do sali, zwłaszcza do sali informatycznej.
 3. Na pierwszym zebraniu 3.09. wychowawca zbiera numery telefonów obydwojga rodziców/opiekunów, jeśli nie są pozbawieni praw rodzicielskich. Tak, aby komunikacja w razie potrzeby była szybka.
 4. Na zebraniu 3.09 wychowawca przedstawia rodzicom procedury i prosi o złożenie podpisu potwierdzającego zapoznanie się z nimi.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w sali 22. Nauczyciel powiadamia dyrektora, ten rodziców, którzy muszą, najszybciej jak to możliwe, odebrać dziecko. Uczeń przebywa w izolatce w odległości 2 m od opiekuna, którym jest pielęgniarka, a w czasie jej nieobecności pedagog/psycholog/nauczyciel biblioteki lub inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
 6. Po opuszczeniu izolatki przez ucznia i opiekuna jest ona dezynfekowana. Opiekun zgłasza konieczność dezynfekcji na dyżurce A.
 7. Nauczyciel wychowania fizycznego po skorzystaniu z przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) zgłasza na dyżurce B konieczność ich dezynfekcji.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Nauczyciel klasy wskazanej w harmonogramie, jako tej, która zaczyna lub kończy lekcję o innej godzinie niż w planie, czeka na uczniów w holu, zabiera ich do szatni, a później do klasy. Po zakończonej wcześniej lekcji odprowadza do szafek, a po ubraniu się, do drzwi szkoły.
 11. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować dyrektora o swojej nieobecności w pracy. Dyrektor szkoły, jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – ustala, czy nauczyciel może pracować zdalnie. Wówczas zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki, jak zwolnienie lekarskie. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
 12. Nauczyciele powyżej 60 roku życia nie biorą udziału w dyżurach lub pełnią go w miejscu, gdzie nie są narażeni na kontakt z wieloma uczniami.
 13. Dyrektor szkoły zapewnia środki ochrony indywidualnej.

Pracownicy obsługi i administracji

 1. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe, bez objawów typu kaszel, katar, gorączka. Przebywając na korytarzu, na którym są uczniowie, pracownik obsługi zakłada przyłbicę lub maseczkę.
 2. Woźny wpuszcza na teren szkoły osoby obce tylko w maseczce (osłona ust i nosa, dezynfekcja na wejściu) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach – do sekretariatu, izolatki, gabinetu pedagoga.
 3. Sekretariat na gazetkach przy wejściu do szkoły umieszcza informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego, numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji
 4. Na dyżurce znajduje się tabela do monitorowania czynności porządkowych. Po każdej przerwie dezynfekowane są toalety, poręcze schodów, klamki w salach, gdzie odbywają się zajęcia, a także blaty stołów i oparcia krzeseł, gdy klasa zmienia salę.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Do klas, w których jest miejsce woźni dostawiają do dnia 31.08 krzesła z blatem, aby uczniowie nie musieli siedzieć razem w ławce. W miarę możliwości rozsuwa się ławki.

Postępowanie w razie podejrzenia choroby u pracownika szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.
 2. Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest sala 22.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostaćw domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zawieszanie zajęć (na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)

 1. Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu  za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa;
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
 2. Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Ważne informacje:

Opinia dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych (i kontynuowanie zajęć wyłącznie w formie nauczania zdalnego) będzie uwzględniała:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content