Harmonogram 2020/21

Harmonogram 2020/21

Przypominamy!

Kandydaci składają wnioski w dniach 15.06.-22.06.2020 do godz.15.00 lub w razie konieczności  do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – wyjątkowo w przypadku uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogli złożyć wniosku w pierwszym terminie

  • elektronicznie w systemie nabór (wybierając przyślij „wyślij wniosek”)
  • pocztą na adres: Zespół Szkół ul. Armii Poznań 27 62-030 Luboń decyduje data wpływu do szkoły
  • poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w sekretariacie szkoły ( godziny 9.00-14.00) za wyjątkiem dni  egzaminu klas VIII

Test kompetencji językowych odbywa się 30.06. i 27.07 (w wyjątkowym wypadku) o godzinie 12.00 w Zespole Szkół w Luboniu, wejście od ul. Armii Poznań 27.

Lp. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020
do 10 lipca 2020 r. - wyjątkowo w przypadku uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogli złożyć wniosku w pierwszym terminie
do godz. 15.00
2.Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymiTermin – 30.06.2020 godz.12 00
II termin – 27.07.2020 godz.12 00 (w przypadku, gdy kandydaci nie mogą z przyczyn niezależnych przystąpić do sprawdzianu w terminie pierwszym)
3.Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych.I termin- do 9 lipca 2020 r.
II termin – do 31 lipca 2020 r.
4.Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej;Świadectwo- 26.06.2020-10.07.2020 do godz.15 00
Ponadto zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandydujeZaświadczenie o wynikach i zmiany wniosku -31.07.2020-04.08.2020 do godz.15 00
5.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 11 sierpnia 2020 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychDo 12 sierpnia 2020 r.
7.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyOd 13.08.2020 do 18.08. 2020
do godz. 15:00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.19 sierpnia 2020 r.
Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc kuratora oświatydo godz. 14:00
9.Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc przez KODo 20 sierpnia 2020
10.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 22 sierpnia 2020
11.Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaDo 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejDo 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
13.Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejDo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

* na mocy porozumienia ze szkołami poznańskimi, wynik sprawdzianu pisanego w innej szkole będzie uznawany w naszej szkole i odwrotnie

Skip to content