Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu na rok szkolny 2021/2022

Prosimy zwrócić uwagę na czas składania wniosków do naszego LO, z uwagi na specyfikę szkoły trwa krócej (do 31.05.2021 r.) niż w pozostałych szkołach średnich.

Lp. Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 1.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej  od 17 maja 2021 r.od 3 sierpnia 2021 r.
do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00do 6 sierpnia 2021 r.
2.Przeprowadzenie    sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi10 czerwca 2021 r. godz.14.00.9 sierpnia 2021 r. godz.10.00
II termin - 21 czerwca 2021 r.
(w II LO w Poznaniu)
3.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowychI termin -14 czerwca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
II termin - do 9 lipca 2021 r.
4.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandydujeod 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00Nie dotyczy
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.do 14 lipca 2021 r.5 sierpnia 2021 r.
6.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniachdo 21 lipca 2021 r.13 sierpnia 2021 r.
7.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 lipca 2021 r.16 sierpnia 2021 r.
8.Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkołyod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.0023 sierpnia 2021 r.
10.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole2 sierpnia 2021 r.23 sierpnia 2021 r.
11.Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 3 sierpnia 2021 r.24 sierpnia 2021 r.
12.Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 5 sierpnia 2021 r.26 sierpnia 2021 r.
13.Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia-
14.Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
15.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkołydo 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Wynik sprawdzianu kompetencji językowych napisanych w naszej szkole jest uznawany przez poznańskie szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, a nasza szkoła uznaje wynik z innych szkół dwujęzycznych w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11baa  ww.  rozporządzenia  w sprawie  szczególnych  rozwiązań  w okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content