Sprawdzian kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych:

 1. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w czasach:
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Present Perfect
 • Present Perfect Continuous
 • Past Simple
 • Past Continuous
 • Past Perfect
 • Future Simple
 • Future Continuous
 • wyrażenie going to
 1. Zdania twierdzące, pytające i rozkazujące w mowie zależnej
 2. Strona bierna w wyżej wymienionych czasach
 3. Okresy warunkowe typu 0,1,2
 4. Pytania
 • ogólne i szczegółowe
 • pośrednie
 • pytania o podmiot i dopełnienie
 • pytania typu question tags
 1. Rzeczownik
  rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  rzeczowniki złożone
  liczba mnoga regularna i nieregularna

forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive)

przedimki a(n), the, zero

 1. Czasownik
  czasowniki złożone (Prasal verbs)
  Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, should, ought to)

Czasowniki modalne w przeszłości np. You should have done it.
wyrażenie used to

wyrażenia przyimkowe np. listen to

 1. Przymiotnik
  stopniowanie regularne i nieregularne, stopień równy (as…as, too, enough), wyższy i najwyższy, użycie przymiotników z so i such
  przymiotniki z –ed i –ing (np. bored, boring)
  9. Zaimek
  osobowy (I, you etc.); wskazujący (this, that etc.); dzierżawczy (mine, yours etc.); względny (who, which etc); zwrotny (myself, themselves etc.); wzajemny (each other); nieokreślony (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
 2. Liczebniki główne i porządkowe
 3. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).

 

 1. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

Zagadnienia leksykalne z języka angielskiego na poziomie B1

 1. Ludzie
  2. Uczucia
  3. Jedzenie i picie
  4. Dom
  5. Zdrowie
  6. Praca
  7. Miasto
  8. Wieś
  9. Natura
  10. Pogoda
  12. Środowisko
  13. Budynki
  14. Zwierzęta
  15. Edukacja
  16. Ubrania
  17. Sport
  18. Czas wolny
  19. Technologia, środki masowego przekazu, Internet
  20. Uczucia
  21. Przestępstwa
  22. Podróżowanie

 

Funkcje językowe z języka angielskiego na poziomie B1

 1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
  – witanie, pozdrawianie, pożegnanie
  – zwracanie się do osób i przedstawianie formalne i nieformalne
 2. Prowadzenie rozmowy:
  – rozpoczynanie i rozpoznawanie tematu
 3. Podtrzymywanie komunikacji, sygnalizowanie nieporozumienia
 4. Wyrażanie postaw i uczuć wobec rozmówcy i zdarzeń:
  5. Opis czynności, zdarzeń, osób, miejsca, kierunku poruszania się, porównywanie, opis czynności odbywających się w momencie mówienia i mających miejsce w przeszłości, oferowanie pomocy

Umiejętność pisania z języka angielskiego na poziomie B1

1.Opisanie wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości albo będzie miało miejsce w przyszłości, z podaniem czasu, miejsca i osób uczestniczących
2. Napisanie e-maila
3. Opis miejsca i osoby
4. Krótkie wypracowanie/historyjka na zadany temat
5. List formalny z zażaleniem lub odpowiedź na ogłoszenie
6. Napisanie krótkiej notatki z przeprosinami lub prośbą

Skip to content