Uwaga!

Przypominamy, że uczniowie zakwalifikowani do klasy I naszej szkoły muszą do dnia 19 lipca potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Sekretariat czynny jest od godziny 8.00 do godziny 13.00.

Szkoła posiada jeszcze 7 wolnych miejsc, przypominamy jednak, że kandydaci muszą napisać sprawdzian kompetencji językowych w dniu 6.08. 2018 o godz.10.00 w sali nr 5 w budynku szkoły ul. Armii Poznań 27 62-030 Luboń. Informacje pod numerem telefonu – 61 810 28 38.

Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
 

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

 od 1 sierpnia 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00

2. Przeprowadzenie:

1)      sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi

od 1 czerwca 2018 r.

do 12 czerwca 2018 r.

6 sierpnia 2018 r.
3. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,  sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej do 14 czerwca 2018 r.

do godz. 10.00

do 7 sierpnia 2018 r.

do godz. 10.00

4. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół  od 15 czerwca 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 nie dotyczy
5. Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy
6. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy [1] do 26 czerwca 2018 r.  do 9 sierpnia 2018 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

24 sierpnia 2018 r.

godz. 10.00

8. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 12 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.
9. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

do 30 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

 31 sierpnia 2018 r.

godz. 13.00